De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog
zijn deelnemers aan een pilot onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Doel van de GLB-pilot

Met de GLB-pilot Biodivers boeren op Schiermonnikoog wordt bijgedragen aan een extensivering van de landbouw op het eiland om de stikstoflast op de omringende natuur te verminderen, de biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit te verbeteren en via het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel een natuurinclusieve landbouw op het eiland ook toekomstbestendig te laten zijn.

Via het testen van maatregelen voor extensivering, nieuwe vormen van samenwerking en het bundeling van instrumenten is het project innovatief, effectief en efficiënt en wil het als voorbeeld dienen voor overgangsgebieden elders in Nederland.

Door de brede belangstelling die het project kent vanuit andere gebieden, bestuurders en de pers en het gerichte kennisverspreiding op het eiland en binnen het landelijk netwerken, kan het project bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het GLB-instrumentarium en de inzet daarvan in andere gebieden.

Activiteiten op het eiland

Het in stand houden dan wel het herstel van het Natura 2000-gebied vraagt om een drastische reductie van stikstofuitstoot. Hiervoor hebben de boeren al een ingrijpende maatregel genomen, namelijk een forse reductie van de veestapel. Daarnaast kunnen andere stikstofreducerende maatregelen bijdragen, zoals verbeteren van de mest, verlagen van het gebruik van kunstmest, minder eiwitrijk krachtvoer en toepassen van bokashi/compost (gebruik maken van reststromen).

Extensivering biedt niet alleen kansen voor stikstofreductie maar ook voor vergroeningsdoelen, zoals biodiversiteit en het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Zo wordt in de Banckspolder met dit voorstel gewerkt aan strokenteelt, bloemrijke randen, kruidenrijk grasland en het beheer van natuurvriendelijke oevers met watersopslagfunctie. Daarnaast wordt een nieuw verdienmodel ontwikkeld. Via de opgerichte zuivelcoöperatie Van Schier maken de boeren zelf kaas en verkopen die, zo halen ze meer waarde uit hun melk.

Peter Visser vertelt namens de boeren in deze video over de maatregelen die ze nemen binnen het project Biodivers boeren op Schiermonnikoog.

Samenwerking

Bij de uitvoering van de GLB-pilot zijn de volgende partijen betrokken:

  • De zeven boerenbedrijven op Schiermonnikoog
  • Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels
  • Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog
  • Aequator Groen + Ruimte
  • D&U Advies
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Provincie Fryslân

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Thijs Fikken via tfikken@aequator.nl

Melkveehouders Van Schier met Vogelbescherming Nederland
Melkveehouders Van Schier met Vogelbescherming Nederland